Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Huur- en betalingsvoorwaarden 123Happy / de verhuurlocatie

Definities

  1. Verhuurder: 123Happy / de verhuurlocatie waar het e-voertuig gehuurd wordt
  2. Huurder: degene die de huurovereenkomst met de verhuurder is aangegaan
  3. Bestuurder: degene die het e-voertuig bestuurt
  4. Huurperiode: de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld
  5. Verhuurlocatie: 1 van de verhuurlocaties van waaruit de e-voertuigen van 123Happy verhuurd worden, zie onderaan voor het overzicht en contact gegevens

Artikel 1. Verhuurder

1.1       De verhuurder verplicht zich om het e-voertuig na betaling in goede staat aan de huurder aan te bieden. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het voertuig voorafgaand aan het gebruik te inspecteren en eventuele schades en/of gebreken direct te melden bij de verhuurder. Indien de huurder bij verhuurder voor aanvang van de huurperiode geen melding maakt van een mankement en het voertuig in gebruik neemt, dan wordt daarmee stilzwijgend bevestigd dat huurder het voertuig in goede staat heeft ontvangen.

1.2       De verhuurder behoudt zich het recht voor om de naleving van de regels met betrekking tot het gebruik van het e-voertuig proactief te controleren. Bij misbruik kan het gehuurde direct ingenomen worden zonder restitutie van de reeds betaalde huursom.

1.3       De verhuurder kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook aan het vervoermiddel, aan zichzelf en/of aan derden. Ook niet als dit voortkomend is uit een eventueel mankement van het gehuurde object.

1.4       De verhuurder heeft de E-scooters WA verzekerd. Hiermee is de bestuurder verzekerd tegen schade die met het voertuig wordt toegebracht aan anderen. Het eigen risico van de verhuurder per geval per E-scooter is EUR. 1.000,00 en zal in geval van een claim op deze WA verzekering op huurder worden doorbelast.

1.5       De verhuurder heeft te allen tijde het recht de huurovereenkomst te ontbinden. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

1.6       De verhuurder is gerechtigd bij een verzoek tot pechhulp onderweg (zie artikel 5) aan de huurder kosten in rekening te brengen. Is de storing te wijten aan een technisch mankement dan wordt er uiteraard niets aan huurder in rekening gebracht.

1.7       De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, de reservering te annuleren als de veiligheid in gevaar komt. Deze beoordeling ligt uitsluitend bij de verhuurder.

Artikel 2. Huurder & bestuurder

2.1       Huurder/bestuurder zal het e-voertuig verzorgen en deze uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder is gerechtigd om het verhuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder teruggave van de huursom en indien er beschadigingen aan het verhuurde zijn ontstaan dan worden eventuele kosten in rekening gebracht.

2.2       Huurder draagt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan zichzelf en aan de E-scooter, het eigen risico hierbij is EUR. 1.000,00 en zal worden doorbelast aan de huurder. Dit kan gereduceerd worden met ‘123Happy Zorgeloos’ tot EUR. 100,00. De E-scooters zijn wettelijk verplicht WA verzekerd, eventuele schade die tijdens de huur van de E-scooter wordt toegebracht aan derden is gedekt volgens de voorwaarden van de WA-verzekering. Hierbij geldt een eigen risico van EUR. 1.000,00 (zie art. 1.4 ook) wat door de verzekeraar aan 123Happy in rekening wordt gebracht ingeval van een claim. Het eigen risico zal aan de huurder worden doorbelast. Dit eigen risico kan door huurder worden gereduceerd met het ‘123Happy Zorgeloos’ tot EUR. 500,00. Huurder en 123Happy delen in dit geval het door verzekeraar in rekening gebrachte eigen risico.

Indien een schade wordt veroorzaakt door een derde partij dan dient huurder/bestuurder deze partij ten alle tijden aansprakelijk te stellen en zo snel mogelijk in contact te treden met de verhuurlocatie of 123Happy.

2.3       Elke bestuurder van een E-scooter dient zich te legitimeren met een voor het voertuig geldig rijbewijs: een auto-, motor- of bromfietsrijbewijs volstaat.

Bij uitgifte van de E-scooter zullen wij ten alle tijden en voor iedere berijder controleren of hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs, van alle bij uitgifte overlegde rijbewijzen zal het rijbewijsnummer van elke klant worden genoteerd, tezamen met alle andere gevraagde gegevens. De klant vult deze gegevens in op een door ons aangeleverde inschrijflijst. Deze gegevens vragen wij van elke rijder op, mocht er tijdens de rit of nadien een voorval zijn, waarbij een of meerdere rijder(s) bij betrokken zijn.

De inschrijflijst van alle rijders zal enkel worden gebruikt om de identiteit van een bij schade/vermissing/ongeval betrokken berijder te kunnen achterhalen, deze vastlegging van de identificatie van de berijder is tevens een vereiste vanuit de WA verzekering die door 123Happy op alle E-scooters is afgesloten.

123Happy zal ten alle tijden zorgvuldig met uw informatie omgaan.

Opmerking bij de bewaartermijn inschrijflijst rijders : 123Happy heeft het doel om de inschrijving van een berijder niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk. 123Happy is echter genoodzaakt om de lijst langer te bewaren dan het einde van de huurperiode van de E-scooter. Dit houdt verband met onbekende/lange doorlooptijden bij externe partijen zoals verzekeraars (bv. een claim van een tegenpartij na een ongeval), politie en justitie (boetes op kenteken). 123Happy nog lang na een huurmoment worden geconfronteerd met ‘een gebeurtenis’ waarvoor 123Happy moet kunnen terugzoeken wie de betrokken berijder is geweest.

2.4       Elke bestuurder van een e-Fatbike dient zich te legitimeren en minimaal 12 jaar oud te zijn. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor alle schade die door een berijder van een e-Fatbike wordt veroorzaakt aan de e-Fatbike of aan derden.

2.5       Huurder/bestuurder dient te allen tijde het verkeersreglement na te leven evenals de plaatselijke verordeningen, ook bij gebruik van de routeplanner. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder.

2.6       Huurder is aansprakelijk voor diefstal/vermissing/ verduistering en alle overige schade hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt, welke aan het gehuurde vervoermiddel is toegebracht of ontstaan ongeacht of deze schade het gevolg is van schuld van huurder, bestuurder of van derden. Bij een schadegeval enkelzijdig of met betrokkenheid van een derde partij dient de verhuurder direct op de hoogte te worden gesteld. Huurder verklaart via deze overeenkomst aan verhuurder alle medewerking te zullen verlenen bij het verhalen van alle veroorzaakte schade. Bij diefstal/ vermissing/ verduistering is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het voertuig (dit kan gereduceerd worden door middel van het ‘123Happy Zorgeloos’, zie artikel 5). De schade door huurderving is daarbij niet inbegrepen. Bij het niet direct na het eerste gedane verzoek voldoen van de factuur inzake de schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke alsook alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder. Alle kosten ten behoeve van een schade- taxatie worden met een minimum van € 99,00 (handelingskosten) per schade aan huurder in rekening gebracht. Bij diefstal van het vervoermiddel dient de huurder een politierapport en desbetreffende sleutel van het vervoermiddel aan verhuurder te overhandigen.

2.7       Huurder zal het gehuurde in ordelijke toestand na het eindigen van de huurovereenkomst weer afleveren op de plaats waar de huurder het gehuurde heeft ontvangen, de verhuurlocatie, tenzij anders is overeengekomen.

2.8       Huurder/bestuurder dient zich tijdens het gebruik van het e-voertuig te houden aan de Nederlandse wetgeving (ook met betrekking tot alcohol/medicijnen/drugs). Daarnaast wordt men geacht op een verantwoorde manier om te gaan met het gehuurde.

2.9       Huurder/bestuurder mag zich met het e-voertuig niet buiten de verharde wegen en fietspaden begeven en dus ook niet op het strand of door het water rijden, bij overtreding hiervan is een boete van EUR. 200,00 verschuldigd. Ook trottoirbanden op en af rijden of op het trottoir rijden is verboden en men moet altijd op gepaste afstand van elkaar rijden. Bij buitensporige verontreiniging worden reinigingskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 10,00 per voertuig.

2.10     Huurder/bestuurder dient het e-voertuig onderweg op een veilige en zichtbare plaats te parkeren en af te sluiten. Dit om risico op diefstal van het vervoermiddel te beperken dan wel te voorkomen. Het e-voertuig dient altijd op stuurslot te staan, en met bijgeleverde slot door het (voor)wiel of frame aan een onlosmakelijk object vastgezet te worden.

2.11     De huurder/bestuurder dient iedere schade, van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of eventuele schade toebrengende omstandigheden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te berichten en dient zich in dat kader te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het gehuurde tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakomen van deze bepaling, maakt bestuurder aansprakelijk voor alle schade en kosten. Verhuurder heeft het recht om schade aan het gehuurde te verhalen op bestuurder/huurder.

 

Artikel 3. Huur van de E-scooter en/of e-Fatbike

3.1       Verschuldigde huursom dient vooraf te worden voldaan.

3.2       De e-voertuigen blijven te allen tijde eigendom van 123Happy, verkopen of onderverhuren is dan ook ten strengste verboden.

3.3       Gebruik van een e-voertuig is volledig en alleen voor risico van huurder.

3.4       Huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog kosten (van bijv. een boete/overtreding) aan hem of haar in rekening gebracht kunnen worden. Extra administratiekosten worden aan huurder doorberekend met een minimum van € 30,00 per boete/overtreding.

3.5       Wordt het e-voertuig vroegtijdig teruggebracht, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van enig huurbedrag.

3.6       Bij inlevering na het overeengekomen inlevertijdstip, worden er extra kosten in rekening gebracht, zie art. 4.7.

3.7       Bestuurder van een E-scooter dient minimaal 16 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs: een auto, motor of bromfietsrijbewijs volstaat. Het voertuig rijdt maximaal 25 km/h, dus er is ten tijde van het opstellen van deze voorwaarden (maart 2023) wel helmplicht. De helm moet NTA-8776 gekeurd zijn. Een bestuurder van een e-Fatbike dient minimaal 12 jaar oud te zijn en te worden vergezeld door een meerderjarige mede huurder van een e- voertuig.

3.8       Het is niet toegestaan om met meer dan 1 persoon op de E-scooter of e-Fatbike plaats te nemen.

3.9       Een E-scooter mag tot maximaal 160 kg. belast worden. Schade ontstaan door overbelasting wordt volledig doorberekend. Indien het ‘123Happy Zorgeloos’ is afgenomen wordt deze schade niet gedekt, dat valt onder opzet, grove nalatigheid.

3.10     Bij betrokkenheid bij een ongeval of aanrijding als huurder/bestuurder: rijd niet verder met het e-voertuig! Neem direct contact op met de politie. Meld de schade eveneens aan de verhuurder en volg daarna verdere instructies op van de verhuurder.

3.11     De actieradius van een E-scooter of e-Fatbike met 1 accu is ± 50 km. afhankelijk van de belasting, rijstijl en weersomstandigheden. Indien er meer wordt gereden dan 50 of indien er met meerdere personen op 1 e-voertuig is gereden (niet toegestaan en het bereik neemt af) dan kan voldoende accucapaciteit niet gegarandeerd worden. Indien huurder/bestuurder dan stil komt te staan en verhuurder moet op locatie hulpverlenen dan zullen er servicekosten van €70,00 in rekening worden gebracht.

3.12     Alle E-scooters zijn of worden voorzien van een tracker. In geval van twijfel bij verhuurder over eigenlijk gebruik van het e-voertuig zal (historische) rijdinformatie van het e-voertuig worden geraadpleegd.

 

Artikel 4. Reserveren, wijzigen, annuleren

4.1       Door te reserveren verplicht huurder zich tot betaling van de volledige huursom

4.2       Reserveren is op diverse manieren mogelijk doch altijd met vooruitbetaling, iDEAL, via de website of op locatie.

4.3       Alleen na volledige betaling van de huursom is de reservering definitief.

4.4       Wijzigingen kunnen telefonisch afgestemd worden met de locatie en uiteraard voor zover dit mogelijk is i.v.m. de beschikbaarheid.

4.5       Verlenging van de huurperiode kan enkel plaatsvinden na toestemming van de verhuurlocatie en tegen de daarvoor geldende tarieven.

4.6       De gehuurde e-voertuig(en) moet(en) bij de verhuurlocatie ingeleverd worden uiterlijk op de in het contract vermelde datum en tijd van inlevering.

4.7       Indien de oorspronkelijk of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten overschreden wordt (e-voertuig(en) zijn niet op tijd op de verhuurlocatie ingeleverd) dan gelden de volgende tarieven:

– Van 15 minuten tot 30 minuten te laat: € 10,00
– 30 minuten tot 1uur te laat: € 25,00
– Meer dan 1 uur te laat: € 35,00

4.8       Bij annuleren gelden de volgende voorwaarden:

– Tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode kan er met geldige reden geannuleerd worden
– Tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode is het verplaatsen van de reservering mogelijk naar een later tijdstip of een andere dag.
– Met het ‘123Happy Zorgeloos’ gelden er andere voorwaarden

Tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode kan kosteloos worden geannuleerd en zal het huurbedrag aan huurder worden gerestitueerd. (dit is exclusief de boekingskosten en kosten voor het ‘123Happy Zorgeloos’ zelf)
Binnen 24 uur tot 12 uur voor aanvang van de huurperiode is verplaatsen van de reservering mogelijk naar een later tijdstip of een andere dag, indien er ruimte in de planning is.

 

Artikel 5. Pechhulp & ‘123Happy Zorgeloos’

5.1       Indien huurder/bestuurder stilvalt onderweg als gevolg van een technisch mankement wordt er pechhulp verleend door de verhuurlocatie.

5.2       Onder technische mankementen wordt in elk geval niet verstaan: een leeggereden accu of lekke band.

5.3       Bij pechhulp zonder dat er sprake is van een technisch mankement wordt er € 50,00 servicekosten in rekening gebracht.

5.4       Betalen voor pechhulp kan afgekocht worden met het ‘123Happy Zorgeloos’.

5.5       Met het ‘123Happy Zorgeloos’:

– krijgt huurder pechhulp,
– zijn kosten na diefstal gemaximeerd op 100,-,
– is de schade aan het e-voertuig gedekt met een maximaal eigen risico van 100,- (behoudens opzet of grove nalatigheid),
– is het eigen risico in geval van een WA claim bij schade aan derden gemaximeerd op 500,-, en,
– gelden er flexibelere annuleringsvoorwaarden. Zie hiervoor de bepalingen op de website – www.123happy.nl/zorgeloos.

5.6       De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is altijd leidend en kan veranderen. Eventuele vertalingen zijn met zorg samengesteld maar hier kunnen nooit rechten aan worden ontleend.

Voor de voorwaarden van het ‘123Happy Zorgeloos’ zie: www.123happy.nl/zorgeloos. Verhuurlocaties E-scooters van 123Happy: www.123happy.nl/locaties.

CONTACTGEGEVENS:

123Happy
Adres: Griendweg 9, 3295 KV ’s-Gravendeel
E-mail: info@123happy.nl